Přijímací řízení 2018

I. Fáze - Vydávání přihlášek                            

14.4.-15.5.2018

Přihlášku pro zápis dítěte do mateřské školy je možné získat třemi způsoby v období vydávání přihlášek, tj. od 14.4. do 15.5.2018.

 1. Elektronické vydávání přihlášky
  Na internetové adrese: https://zapisms.usti-nad-labem.cz Systém Vás provede vyplněním přihlášky, kterou si v závěru vytisknete.
 2. Vyzvednutí v mateřské škole 
  Na každé MŠ ve dnech stanovených řediteli jednotlivých škol během výše uvedeného období.
 3. Na MmÚ na odporu městských organizací a školství
  2. patro, kancelář č. 215
Důležité informace:
 • Po vygenerování přihlášky získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte (v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů nebudou do systému osobní data ukládána).
 • Pokud si přihlášku vytisknete sami doma, nemusíte v této fázi MŠ kontaktovat.
 • Pokud nemáte přístup k internetu a chcete přihlášku získat na MŠ, sledujte aktuální informace na těch MŠ, kam chcete svoje dítě přihlásit.
 • Vyplňování přihlášky věnujte náležitou pozornost - dbejte na čitelnost, neopomeňte nechat potvrdit požadované údaje od dětského lékaře.
 • Pro získání přihlášky některým z výše uvedených způsobů musíte znát číslo pojištěnce (dítěte), které je uvedeno na kartičce jeho zdravotní pojišťovny.

II. Fáze - Sběr přihlášek a začátek přijímacího řízení

od 14.5. do 15.5.2018

Sběr přihlášek probíhá v tomto termínu v době od 8:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 15:00 (16:00) hod. na jednotlivých mateřských školách dle rozpisu  Zápis do MŠ 2018

 • Informujte se na adrese: https://zapisms.usti-nad-labem.cz o počtech volných míst na MŠ - můžete pak lépe odhadnout šance na přijetí právě Vašeho dítěte.
 • Odpovědnému pracovníkovi MŠ předložíte:
  - řádně vyplněnou přihlášku, potvrzenou lékařem
  - rodný list dítěte
  - občanský průkaz
 • Dítě můžete přihlásit do libovolného počtu MŠ. Do každé z nich se však musíte dostavit osobně i s dítětem z důvodu odevzdání přihlášky v papírové podobě.
 • Při odevzdání přihlášky navštivte MŠ i s dítětem.
 • Neúplně vyplněná přihláška, která nebude v termínu stanoveném ředitelem školy doplněna, je důvodem k vyřazení dítěte z přijímacího řízení.


III. Fáze - Vyhodnocování řízení                     

od 21.5.2018

 • Od tohoto termínu můžete očekávat informaci o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do MŠ.
 • Odpovědný pracovník mateřské školy Vás bude kontaktovat jedním z níže uvedených způsobů na základě údajů uvedených v přihlášce:
  - telefonicky
  - prostřednictvím SMS
  - emailem
  - doručením písemného rozhodnutí o nepřijetí.

  Seznam registračních čísel přijatých dětí bude zveřejněn podle § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. na úřední desce a webu MŠ.
 • Po celou dobu této fáze můžete na webových stránkách sledovat průběh přijímacího řízení Vašeho dítěte. Sami takto můžete lehce zjistit, zda se hranice neposunula tak, že Vaše dítě bude přijato. Podrobnější informace získáte na https://zapisms.usti-nad-labem.cz.
 • Bude-li Vaše dítě přijato do MŠ, prosím informujte tu mateřskou školu, která je Vámi pro nástup dítěte zvolena. Tím uvolníte místo pro další dítě v pořadí v ostatních mateřských školách.

                                           Kritéria - bodový systém

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ se snaží o předcházení diskriminaci a rovněž zohledňují koncepci školské politiky města.

 1. Školský obvod MŠ
  - místo trvalého pobytu dítěte ve školském obvodu MŠ: 1000 bodů
  - místo trvalého pobytu dítěte mimo školský obvod MŠ: 0 bodů
 2. Věková skupina (počítáno k 31.8.2018)
  - předškoláci šestiletí (odklad školní docházky): 340 bodů
  - předškoláci pětiletí: 320 bodů
  - čtyřletí: 180 bodů
  - tříletí: 160 bodů
  - dvouletí: 20 bodů
  - jednoletí: 0 bodů
 3. Trvalý pobyt (dítěte)
  - ve městě Ústí nad Labem: 80 bodů
  - mimo město Ústí nad Labem: 0 bodů
 4. Každodenní docházka dítěte
  - s celodenní délkou pobytu: 40 bodů
  - s půldenní délkou pobytu: 0 bodů
 5. Sourozenec 
  - již navštěvuje MŠ, kam podáváte přihlášku (bude ji navštěvovat i po 1.9.2018): 10 bodů
  - nenavštěvuje MŠ, kam podáváte přihlášku: 0 bodů
 6. Den věku dítěte v roce
  - za každý den k 31.8.2018: 0.02 bodu

Pozn.: Kritérium "Školský obvod MŠ" se uplatní pouze pro děti, které do 31.8.2018 dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu. Trvalý pobyt dítěte se vždy posuzuje ke dni vydání rozhodnutí. Věk dítěte počítán k 31.8.2018.